شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی شرکت بیمه سامان

3 سال پیش
شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی شرکت بیمه سامان

بخش اول – تعاریف (شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی شرکت بیمه سامان)

الف) ۱- بیمه شده (بیمه گذار): دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی شرکت بیمه سامان

۲- اعضای بلافصل خانواده:شامل همسر ، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا کمتر)،والدین و یا هر شخص همراه بیمه شده که به صورت دائم با وی زندگی میکند.

۳- بیمه گر (شرکت بیمه سامان): به نشانی تهران – خیابان خالداسلامبولی (وزراء)- شماره ۱۲۳ – کد پستی ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۹٫

۴- شرکت کمک رسان:MIDEAST – ASSISTANCE INTERNATIONAL S.A.L 

کشور محل اقامت : محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه شده است که در این بیمه نامه ، کشور ایران می باشد.

۶- تیم پزشکی: هیات پزشکی متناسب با نوع خسارت می باشد که توسط سرپرست خدمات پزشکی شرکت کمک رسان و پزشک معالج تعیین می شوند.

۷- بیماری: عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که شروع یا منشاء آن بعد از شروع سفر بیمه شده به خارج از کشور محل اقامت بوده و موجب درخواست کمک از طرف بیمه شده یا نماینده وی گردد.

۸- بیماری حاد: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر تیم پزشکی کمک رسان ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۹- صدمات جسمانی: صدمه یا جراحت بدنی که صرفا به صورت ناگهانی  و اتفاقی مستقیما بوسیله یک عامل خارجی مشهود به بدن وارد شود ( به استثنا بیماری) و وقوع آن پس از شروع سفر بیمه شده به خارج از کشور محل اقامت بوده و موجب درخواست کمک از طرف بیمه شده یا نماینده وی گردد.

۱۰-صدمات جسمانی حاد:صدماتی که بنا به نظر تیم پزشکی شرکت کمک رسان ،بیمه گذار را از اذامه سفر در تاریخ برنامه ریزی بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۱۱-حادثه(ادعای خسارت آن):هر حادثه ای که دخالت شرکت کمک رسان را سبب شده و علت آن وقوع یک یا چند خطر مربوط به مزایای این بیمه نامه باشد.

۱۲- یورو(€):ارز قانونی کشور های عضو اتجادیه اروپا می باشد.

۱۳-فرانشیز:بخشی از هزینه ها که پرداخت آن مستقیما به عهده بیمه شده می باشد.

۱۴- پوشش و گستره آن:شرکت کمک رسان بلافاصله خدمات ذکر شده مندرج در بخش دوم بیمه نامه را که به علت بیماری و یا حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی اتفاق می افتد را به بیمه شده ارائه خواهد نمود،مشروط بر اینکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده در بیمه نامه و یا مدت سفر مندرج در بیمه نامه (تاریخ اعتبار بیمه نامه) حادث نگردیده باشد . مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه شده به محل اقامت خود – هر کدام زودتر حادث شود – از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ب)محدوده جفرافیایی: مزایائی که در بخش دوم (خدمات کمک رسانی در سفر) قید گردیده اند در کلیه نقاط جهان به استثنای محدوده جغرافیایی ایران و کشور هایی که در گیر جنگ داخلی یا خارجی (اعم از اعلام شده یا نشده)هستند ، می باشند.

ج)مدت پوشش: بیمه نامه از تاریخ خروج قانونی بیمه شده از کشور ایران و فقط برای سفر هایی که مدت آن حداکثر ۹۲ روز باشد معتبر است، مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاه تری قید شده باشد.بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به خارج از کشور ایران سفر نماید.

د)مرور زمان:اعتبار هر ادعای خسارت برای موارد پوشش داده شده یکسال از تاریخ وقوع آ« خسارت می باشد.

ه)اصل جانشینی:بیمه گر جانشین حقوق و اقدامات قانونی بیمه شده بر علیه مقصر حادثه ای که منجر به پرداخت خسارت و یا غرامت به موجب یکی از امتیازات پوشش داده شده در این بیمه نامه تا حد هزینه متحمل شده و یا غرامت پرداخت شده خواهد بود . در صورتی که خدمات انجام شده توسط بیمه گر کلا و یا جزا در بیمه نامه دیگری پوشش داده شده باشد، بیمه گر جانشین حقوق بیمه شده و اقدامات قانونی وی بر علیه بیمه گذار و بر اساس بیمه نامه مذکور خواهد بود.

بخش دوم – خدمات کمک رسانی در سفر

شرکت بیمه سامان خدمات زیر را فقط به هنگام سفر بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت و مشروط بر اینکه مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد ، ارائه خواهد نمود.

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:در صورت بروز بیماری ناگهانی یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی، شرکت کمک رسان هزینه های معمول ، متداول لازم و معقول بستری در بیمارستان جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویز شده از جانب پزشگ بیمه شده را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.تیم پزشکی شرکت کمک رسان برای نظارت بر ارائه درمان مناسب به بیمه شده با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را بر قرار خواهند نمود.

فرانشیز:مبلغ ۲۵ یورو در هر مورد خسارت اعمال می گردد(به استثناء موارد صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت ).

۲- جابجایی یا بازگردان بیمه شده به کشور محل اقامت در طول مدت سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه:در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده شرکت کمک رسان نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت خود اقدام خواهد نمود.با توجه به موقعیت و یا وخامت حال بیمه شده تیم پزشکی شرکت کمک رسان در مورد مرکز درمانی که باید بیمه شده به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهند نمود.سپس تیم پزشکی شرکت کمک رسان طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه شده در مورد انتقال و یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد تیم پزشکی شرکت کمک رسان یازگشت بیمه شده به کشورش مورد نیاز نباشد اتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد به وسیله آمبولانس یا سایر وسائل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳-پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی:شرکت کمک رسان در صورت نیاز هزینه فوریت های دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پزداخت می نماید.این هزینه ها به معالجه دندان درد ،درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد(تنها ویزیت اول در موارد اورژانس پرداخت می گردد).فرانشیز : مبلغ ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی اعمال می گردد.

۴- بازگرداندن جسد متوفی:در صورت فوت بیمه شده ، شرکت کمک رسان تمهیدات لازم را برای انتقال و بازگرداندن جسد متوفی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه شده به محلی در کشور محل اقامت که بیمه شده از آن عزیمت نموده است را تقبل می کند.تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری و یا مزاسم ترحیم از این پوشش مستثنی هستند.

۵- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور محل اقامت:به محض بستری شدن بیمه شده به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه مشمول این بیمه نامه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی ، شرکت کمک رسان هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده که به همراه بیمه شده در سفر می باشد به کشور محل اقامت را در صورت عدم توانایی وی به سفر با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود ، تقبل می نماید.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده : در صورتی که بیمه شده به علت حوادث و یا بیماری مشمول این بیمه نامه ، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود ، شرکت کمک رسان مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه شده، از جمله هزینه رفت و برگشت به محلی که بیمه شده در آن بستری می باشد و مخارج اقامت تا سقف ۶۰ یوزو برای هر روز ، حداکثر به مدت ۱۵ روز را پرداخت خواهد نمود.

بیمیو سامانه آنلاین مشاوره، مقایسه و خرید بیمه سامان است. در وبسایت بیمیو می توانید انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان را استعلام بگیرید و بیمه نامه مورد نظر خود را آنلاین سفارش دهید. در سامانه بیمیو بیمه‌نامه شما در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان صادر شده و به آدرس دلخواه شما ارسال می گردد.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

با مطالعه شرایط عمومی بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور بیمه ی سامان با آگاهی سفر نمایید.

فقط اعضای سایت میتوانند فایل را دانلود کنند

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

گروه مالی سامان

کد تخفیف صد هزار تومانی خرید بیمه درمان تکمیلیDARMAN1400ثبت نام
+