بیمه شخص ثالث سامان

بیمه شخص ثالث سامان

این بیمه نامه علاوه بر شرایط ذیل تابع قوانین و مقررات جاری بیمه (مصوب 1316)و قانون بیمه نامه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20/02/1395 ) و آئین نامه های اجرایی آن و آئین نامه بیمه حوادث راننده که نزد بیکه گر موجود بوده و در صورت درخواست بیمه گذار به وی تسلیم خواهد شد

در هر حال صدور این بیمه نامه به منزله علم آگاهی بیمه گذار از شرایط مذکور و قبول مفاد آن می باشد.

شرایط مخصوص بیمه نامه شخص ثالث

  • با توجه به تبصره ماده 6 کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده متعلق به انتقال دهنده است، انتقال دهنده می تواند تخفیف مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به همسر والدین یا اولاد بلا واسطه وی منتقل نماید.
  • مطابق ماده 14 در صورت وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت که به استناد کارشناس تصادف علت حادثه وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد.بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده ، در اولین حادثه 5/2 درصد ، دومین حادثه 5 درصد و سومین و بعد آن 10 درصد از مبلغ پرداختی را از مسبب حادثه بازیافت می نماید.
  • در صورتی که قبل از قطعی شدن خسارت مبلغی تحت عنوان علی الحساب یا هر عنوان دیگری توسط بیمه گر پرداخت شده باشد ،مبلغ مذکور از خسارت نهایی یا دیه متعلقه کسر میگردد.
  • در صورت تاخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه یا تعلل در تکمیل پرونده خسارت افزایش احتمالی میزان دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود.
  • بیمه گذار و مقصر حادثه موظف هستند در اسرع وقت بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازند و کلیه مدارک مربوط به علل و کیفیت وقوع حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهند.
  • تعهد بیمه گر از لحاظ تعداد افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه و در مورد سرنشینا داخل آن برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی وسیله نقلیه می باشد.
  • جهت رسیدگی به خسارت مالی بدون کروکی تا سقف 5/2 درصد حداقل تعهدات بدنی مندرج در بیمه نامه ، پرداخت خسارت مالی منط به روئت خودرو های مقصر و زیان دیده قبل از بازسازی خودرو ها و ارائه بیمه نامه معتبر طرفین حادثه ، ارائه گواهینامه ، کارت خودرو و کارت ملی طرفین حادثه ، احراز صحت حادثه و تعیین خسارت توسط کارشناس یا کارشناسان بیمه گر می باشد.
  • با توجه به بند الف ماده 17 خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن و جریمه و جزای نقدی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

شرایط مخصوص بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه

چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه نامه کاربری وسیله نقلیه به نحوی تغییر نماید که موجب تشدید خطر گردد بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ تغییر کاربری بیمه گر را آگاه سازد در این صورت بیمه گر می تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش داده و بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه اضافی خواهد بود.در صورت عدم اعلام مراتب و مشخص شدن موضوع بعد از وقوع حادثه خسارت وارد شده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می شود.

تذکر :تحت هیچ شرایطی برای بیمه نامه شخص ثالث المثنی صادر نمیشود